Licence, Copyright, Vlastnictví

Není-li v jiném místě těchto podmínek stanoveno jinak, je vlastníkem všech práv duševního vlastnictví, kam patří mimo jiné autorské právo (včetně autorského práva k počítačovému softwaru), patenty, ochranné známky nebo obchodní názvy, práva ke vzorům, práva k databázím, know-how, obchodní tajemství a práva důvěrnosti ke službám webové stránky hotrecepty.cz nebo platformám hotrecepty.cz (dále společně jen „práva duševního vlastnictví“) majitelé webové stránky hotrecepty.cz nebo bylo společnosti hotrecepty.cz uděleno oprávnění. Berete na vědomí, že používáním služeb webové stránky hotrecepty.cz nebo platforem hotrecepty.cz nezískáváte žádné právo, nárok ani podíl na službách společnosti hotrecepty.cz nebo platformách hotrecepty.cz ani k právům duševního vlastnictví, s výjimkou omezeného oprávnění k využívání služeb společnosti hotrecepty.cz, která vám byla udělena na základě těchto podmínek. Dále berete na vědomí, že nemáte právo přístupu k žádnému aspektu služeb webové stránky hotrecepty.cz nebo platforem hotrecepty.cz ve formě zdrojového kódu ani databází.
Služby webové stránky hotrecepty.cz můžete využívat pouze pokud veškeré služby na této platformě využíváte pouze pro vaše vlastní osobní nekomerční účely a k žádným jiným účelům. Veškerý obsah podléhá autorským právům a nesmí být reprodukován žádnou formou bez výslovného písemného souhlasu autora.


Podle těchto podmínek odpovídáte a ručíte vůči nám za všechny žaloby, nároky, řízení, náklady, škody a výdaje (mimo jiného včetně poplatků hrazených právním zástupcům), které vzniknou nám nebo naší skupině a každému z našich funkcionářů, jednatelů, zaměstnanců a zprostředkovatelů, na základě nebo ve spojení s vašim užíváním služeb webové stránky hotrecepty.cz nebo z porušení těchto podmínek.

O projektu

Tradiční recepty zdravé, domácí i mezinárodní kuchyně z celého světa od místních obyvatel

Více informací